გ. თათეიშვილი

საქართველოს ს.ს. რესპუბლიკის სახალხო კომისართა საბჭოს საქმეთა მმართველი