გ. თათეიშვილი

საქართველოს სს. რესპუბლიკის სახალხო კომისართა საბჭოს საქმეთა მმართველი