დიმიტრი ნიკოლოზის ძე ვარდიაშვილი

1924 წლის აჯანყების მონაწილე