ქეთევან ივანეს ასული ვარდიაშვილი

1924 წლის აჯანყების მონაწილის შვილიშვილი