ჯაფარ ბაგიროვი

აზერბაიჯანის კ.პ(ბ) ცენტრალური კომიტეტის მდივანი